افغانستان

مجله دیپلمات: نیاز است تمرکز بر مرکزهای اصلی داعش در افعانستان و پاکستان گسترش یابد

شانتی ماریت دسوزا، کارشناس انستیتو مطالعات خاورمیانه واشنگتن به دنبال حمله مسکو طی مطلبی در مجله «د دیپلمات» گفته است که نیاز است تمرکز و درک بر مرکزهای اصلی داعش خراسان در افعانستان و پاکستان بیشتر گسترش یابد.

کارشناس انستیتو مطالعات خاورمیانه واشنگتن تاکید کرده است که این تمرکز باید مرزهای آسیایی میانه را نیز دربر بگیرد؛ چون داعش به دنبال گسترش فعالیت‌های منطقه‌ای است.

نویسنده مطلب افزوده است که حمله اخیر داعش خراسان در‌مسکو از حضور چشم‌گیری داعش در این منطقه نیست؛ اما پیش بینی از حضور و نفوذ این‌گروه در آسیایی مرکزی است.

در‌ حمله داعش در مسکو حد اقل ۱۳۹ تن کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

از آن جای که طالبان حضور داعش در افغانستان بار‌ها تکذیب کردند اما در مطلب آمده است که از اگست سال ۲۰۲۱ تا اکنون ۱۷۰۰ ستیزه‌جویی داعش کشته شده ۱۱۰۰ تن دیگر بازداشت و زندانی شده است.

در ادامه این مطلب همچنین به وقوع حمله‌های افراد داعش در کشور‌های ترکیه، ایران در سال‌های پسین نیز اشاره شده است.