افغانستان

نظامیان پیشین افغانستان: به دلیل نداشتن اسناد قانونی در معرض شدید اخراج اجباری قرار داریم

File-Photo Afghanistan-National-Army

شماری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان به ملل متحد و نهادهای حقوق بشری یک نامه سرگشاده فرستاده و می‌گویند که آنان به دلیل نداشتن اسناد قانونی در معرض شدید اخراج اجباری قرار دارند.

در نامه این نظامیان آمده است که آنان و خانواده‌های شان به دلیل ضعف اقتصادی توان تمدید ویزای خود را ندارند.

به گفته این نظامیان حکومت پیشین آنان توقع داشتند همکاران بین‌المللی خود آنان و یاهم اداره مهاجرتی ملل متحد با آنان کمک کند اما برعکس توقع آنان، تا کنون هیچ کشوری حاضر به پذیرش پرونده‌های پناهندگی این نظامیان نشده و دفتر مهاجرتی ملل متحد نیز با آنان کمک‌ی نکرده است.

این نظامیان با ابراز نگرانی از آغاز روند دوم اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان می‌گویند تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران بدون مدرک جدی است.

در نامه نظامیان هشدار داده شده است که طالبان شمار زیادی از همکاران آنان را خود سرانه تیر باران کرده اند و در صورت عدم رسیدگی به وضعیت نظامیان پیشین در پاکستان و بازگشتاندن آنان به افغانستان، دنیا و ملل متحد «شاهد یک فاجعه به تمام معنا» خواهد بود.

این نظامیان که تعداد شان بیش از ۲۵۰ تن است می‌گویند هنوز چشم امید‌شان به سوی ملل متحد و کشورهای است که با آنان به‌گونه مشترک کار کرده اند.