افغانستان بازرگانی

طالبان با چهار شرکت خصوصی قرارداد چهار پروژه را امضا کردند

وزارت‌های مالیه، انرژی و آب و شرکت برشنا زیر اداره طالبان چهار پروژه را در بخش ساختمان سازی، ساخت «سب استیشن، تمدید لین ۲۲۰ کیلو ولت و تولید برق آفتابی» با شرکت‌های خصوصی امضا کردند.

بربنیاد این قرارداد، شرکت هفتاد و هفت ترکی در منطقه نغلو ولسوالی سروبی کابل با ظرفیت «۲۲ میگاوات» برق آفتابی می‌سازد.

طالبان ارزش این پروژه‌ها را چهار میلیارد افغانی اعلام کرده‌اند.

یکی از این پروژه‌ها مرکز تجارتی در ولایت هلمند است که وزارت انرژی و آب طالبان ملکیت‌های دولتی را برای هفده سال در اختیار یک شرکت خصوصی بنام «عمری» قرار داده است.

با این حال عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان می‌گوید که این شرکت، بیش از ۳۶۰ میلیون افغانی در این مارکیت سرمایه گذاری می‌کند.

پروژه تولید برق از انرژی آفتابی با سرمایه گذاری مشترک دو شرکت خصوصی در منطقه نغلو ولسوالی سروبی کابل عملی خواهد شد.

شرکت هفتاد و هفت مربوط ترکیه با یک شرکت خصوصی افغانی در این پروژه هژده میلیون دالر سرمایه گذاری می‌کنند و انتظار می رود «۲۲ میگاوات» برق آفتابی به بهره برداری سپرده شود.

در همین حال سلیمان جیلیو، رییس شرکت ۷۷ ترکیه گفته است: «قسمی‌که قبلاً یاد کردم در کندهار ۱۵ میگاوات برق سولری را به بهره برداری سپردیم حالا با یک شرکت خصوصی افغانی پروژه مشترک را که ظرفیت آن ۲۲ میگاوات است در ولسوالی سروبی منطقه نغلو آغاز خواهیم کرد.»

مقام‌های طالبان در این برنامه گفته اند که با راه اندازی این پروژه‌ها درآمدها از رهگذر گردآوری مالیات افزایش خواهد یافت اما وزارت مالیه طالبان جزئیات بودجه شان را به ویژه از دو سال به اینسو همگانی نساخته اند که درآمدها چگونه گردآوری و به کجا به مصرف می رسند.