زنان

رینا امیری: دستورهای طالبان در برابر زنان افغانستان را فقیر و متکی به کمک‌ها نگه می‌دارد

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق‌بشر افغانستان، در واکنش به مسدودماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم گفته است که دستورهای طالبان در برابر زنان، افغانستان را فقیر و متکی به کمک‌های بشردوستانه نگه می‌دارد.

نماینده ویژه امریکا گفته است که این محدودیت‌ها باعث شده تا شماری از خانواده‌ها کشور را ترک کنند.

رینا امیری، تاکید کرده است که هیچ جاگزینی برای مردم افغانستان جز آموزش فرزندان‌شان که بیش از صد سال می‌شود در این کشور رایج است، وجود ندارد.

او در اکس نگاشته است که جهان از خواست‌ها برای لغو محدودیت‌های آموزشی که از سوی طالبان بر نیمی از جمعیت کشور اعمال شده و آنان را آسیب رسانده است، پشتیبانی می‌کند.

نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق‌بشر افغانستان گفته است: «این بسیار دل‌خراش [رنج‌آور] است که یک سال دیگری را شاهد هستیم که درهای مکتب‌ها بی‌حضور دختران بالاتر از سن ۱۲، باز هستند».

این در حالی است که طالبان هفته گذشته در روز اول حمل، زنگ سال تعلیمی جدید را بی‌حضور دختران بالاتر از صنف ششم نواختند.