افغانستان جنوب آسیا

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: حمله‌های هوایی اقدامی در برابر «مردم افغانستان» نبود

ممتاز بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که حمله‌های اخیر نظامیان پاکستانی بر بخش‌هایی از افغانستان اقدامی در برابر شورشیان بود نه در برابر غیرنظامیان در افغانستان.

طالبان گفته‌اند که در این حمله‌ها حداقل ۸ غیرنظامی جان باختند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که هدف این حمله‌ها شورشیان متعلق به حافظ گل بهادر، یکی از متحدان «تحریک طالبان پاکستان» بود.

او در یک نشست خبری گفت که وزیر خارجه پاکستان با وزیرخارجه طالبان در باره آنچه که به دنبال این حمله‌ها رخ داد؛ نگرانی‌هایش را شریک ساخته است.

او درباره این حمله‌ها جزئیات بیشتری ارائه نکر.

او افزود: «پاکستان چندین بار معلومات درباره پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان به افغانستان فراهم ساخته است. مخفی‌گاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارند.»

او ادعا کرد که پاکستان به گونۀ پیهم از افغانستان برای ایجاد یک راهبرد مشترک برای مبارزه با هراس‌افگنی تاکید کرده و خواهان حل این مشکلات شده است.

بانو بلوچ گفت: «پاکستان روابط خوب با افغانستان می‌خواهد.»

روزه دوشنبه گذشته، نظامیان پاکستانی بخش‌هایی از خوست و پکتیکا را هدف حمله‌های هوایی قرار دادند.

این حمله‌ها باعث تنش‌های مرزی در امتداد خط دیورند میان طالبان و نظامیان پاکستانی شده‌اند.