افغانستان

بازنشستگان از سختی روزگار به علت نپرداختن حقوق‌شان از سوی طالبان شکایت دارند

شماری از بازنشستگان می‌گویند که در ماه رمضان با نان و چای تلخ روزه شان را افطار می‌کنند؛ اما طالبان از سه سال به اینسو حقوق شان را نپرداخته‌اند.

این بازنشستگان تاکید می‌ورزند که در وضعیت بدی اقتصادی قرار دارند و در بیشتر وقت‌ها کودکان شان گرسنه می‌خوابند.
از سویی‌هم، زنان بازنشسته که مسوولیت خانواده‌های شان را نیز دارند، از چالش های فراوان زندگی شان شکایت دارند.

بازنشستگان که پس از تسلط دوباره طالبان چشم به راه حقوق بازنشسته‌گی شان هستند؛ می‌گویند که پرداخت نشدن حقوق شان از سه سال به اینسو، زندگی را برای شان دشوار کرده است؛ به ویژه در ماه رمضان که چیزی برای افطار و سحری ندارند.

عبدالواسع درباره چالش‌هایش به آمو می‌گوید: «دیشب هم پس شب که بیدار شدم، نان چای تلخ خوردیم. سر شب در افطاری کچالو جوشک داشتیم. به نصف اولادهایم کچالو جوشک رسید به نصف دیگر کچالو جوشک نرسید. همرای مه جنگ کردند که پدر چه رقم آدم هستی که پیسه نداری ما را از گرسنه گی کشتی. همین ماه مبارک رمضان است اولادهایم گشنه خودم گشته؛ نه کسی همراه ما کمک می‌کند. همین حالی در حالت فقر و بیچارگی گرفتار هستیم.»

شماری از بازنشستگان از طالبان انتقاد می‌کنند که حقوق شان را که سال‌ها پس انداز شده بود، نمی پردازند و روزها برای گرفتن حقوق بازنشسته‌گی شان سرگردان هستند.
میرویس، یکی از این بازنشستگان گفت: «گفته اند [تقاعد] می‌دهیم… اما معلوم نیست، نمی‌فهمم که این بازی دادن است. ما را بخدا اولاهایمان یخن ما را می‌گیرد که می‌گویند که پدر وقتی که تو برای ما داده نمی‌توانستی در این طور یک مملکت چرا ما را بدنیا آوردی. تو خو تجربه داشتی مگر ما ناعلاج می مانیم.»

شماری از زنان بازنشسته می‌گویند که با مشکلات زیاد اقتصادی روبه‌رو هستند و با آنکه بارها برای گرفتن حقوق بازنشسته‌گی شان به ریاست خزانه تقاعد مراجعه کرده‌اند؛ اما پاسخ رد شنیده‌اند.
این زنان می‌گویند که سرپرست خانواده‌ای خود هستند و بدون حقوق بازنشسته‌گی، درآمد دیگر ندارند.

کبرا، بازنشسته گفت: «مدت سی‌و هشت سال خدمت کردیم. در نظام امروز [که] نظام آمده‌اند تقاعد ما را نمی‌دهند. دروازه به دروازه گشته‌ایم؛ ما متقاعدین داریم که بیوه زنان است، یتیمان نگاه می‌کنند. اونها چه بخورند ما دروازه به دروازه می‌رویم. کسی جواب ما را نمی‌دهد؛ چرا یعنی پول تقاعد پول کسی نیست. پس انداز مامور ملکی و نظامی می‌باشد که در بانک ذخیره می‌شود. ما حق کسی را نمی خواهیم؛ حق خودما را باید بدهند.»
پیش از این، طالبان گفته‌اند که حقوق بازنشستگان حفظ شده است و پس از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان؛ پرداخت خواهد شد.

بر بنیاد آمار‌های اتحادیه بازنشستگان، در حال حاضر بیش از ۱۳۰‌ هزار مرد و ۱۰‌ هزار زن واجد شرایط دریافت حقوق‌ باز‌نشسته‌گی هستند؛ اما از سه سال بدیسنو حقوق شان را دریافت نکرده‌اند.