افغانستان

ایران کودکان کارگر مهاجر را اخراج می‌کند

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که قرار است این کشور، کودکان کارگر را که خانواده‌های شان بدون مدرک قانونی مهاجرتی در این کشور زندگی می کنند، اخراج کند.

بر بنیاد گزارش‌های این رسانه‌ها عبدالله امینی، سخنگوی سازمان ملی مهاجرت ایران گفته است که کودکان کارگر، به ابزاری برای «استثمار» تبدیل شده‌اند.

او افزود که اکثر این کودکان کارگر، اتباع و مهاجران کشورهای دیگر هستند که به شکل غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند.

گفته می‌شود که سازمان ملی مهاجرت ایران، هرگونه بهره‌وری از کودکان را چه شهروندان این کشور باشند و یا مهاجران کشورهای دیگر، عمل غیرقانونی و جرم می‌پندارد.

سخنگوی سازمان ملی مهاجرت ایران هم‌چنان گفته است: «این سازمان به جمع‌آوری این کودکان اولویت می‌دهد و در حال پی‌گیری، رصد و کشف باندهای مافیای کودکان کارگر است».

گفته می‌شود که کودکان کارگر در این کشور، بیش‌تر به گردآوری زباله‌ها می‌پردازند و گاه هم تکدی‌گری می‌کنند که در هر دو صورت امکان سود‌جویی کارفرمایان از آنان وجود دارد.