افغانستان

در نشست «کمیسیون‌ وضعیت زنان» بر راه‌های حل برای وضعیت زنان و دختران افغانستان تمرکز خواهد شد

دومین روز شصت‌وهشتمین‌‌ کمیسیون‌ وضعیت زنان امروز (سه شنبه) در نیویارک برگزار خواهد شد.

در‌ دومین روز این کمیسیون دو نشست حاشیه‌یی در مورد افغانستان برگزار خواهد شد. یکی از شرکت‌کنندگان نیز به آمو می‌گوید، در ادامه این نشست‌ها تلاش‌ می‌شود تا راه‌‌های حل برای وضعیت زنان و دختران افغانستان جست‌جو شوند.

رییس گر‌وه کاری ملل متحد در مورد تبعیض در برابر زنان و دختران با نگرانی از وضعیت حقوق زنان و دختران در کشور‌ نیز با اشاره به محدودیت‌های طالبان هشدار داد که زنان و دختران در افغانستان از «زندگی عمومی حذف» می‌شوند.

دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری ملل‌متحد در مورد تبعیض در برابر زنان و دختران در روز نخست این نشست گفت: «زنان و دختران در افغانستان و بعضی از کشورهای دیگر از تمامی بخش های زندگی عمومی حذف شده‌اند. حق آموزش، کار، صحت، دسترسی به نهادهای عدلی، آزادی گشت و گزار، نحوه لباس پوشیدن شان شدیدن محدود شده است.»

لیمه انوری یکی از شرکت‌ کنندگان این کمیسیون نیز به آمو می‌گوید، در ادامه نشست‌ها و گفتمان‌ها مرتبط به افغانستان تلاش می‌شود، تا برای وضعیت زنان و دختران افغانستان راه‌های حل جست‌جو شوند. فردا چهارشنبه نیز یک نشست حاشیه‌ای دیگر در مورد افغانستان برگزار خواهد شد.

او می‌گوید: «بر علاوه نمایندگی دایمی افغانستان، یک عده سازمان‌های بین‌المللی دیگر نیز نشست‌های حاشیه‌یی را تنظیم کرده اند، که در تمامی آن نشست‌ها بررسی وضعیت زنان افغانستان صورت خواهد گرفت، کشورهای عضو برای شان راه‌حل‌ها پیش‌نهاد خواهد شد تا کشورها نقش‌ خود را به‌صورت اساسی، در قسمت بهبود وضعیت افغانستان اجرا کنند.»

برخی شهروندان کشور انتظار دارند تا در چنین نشست‌های بیش‌تر از افغانستان شنیده شود. به‌ویژه از وضعیت حقوق‌بشری.

یک باشنده کابل می‌گوید: «از نشست‌های جهانی خواست ما این‌ست که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها باز شوند، ما رنج می‌بریم،روز به روز محدودیت‌های طالبان بر ما بیش‌تر می‌شود، از جهان می‌خواهیم، دولتی در افغانستان باشد که زنان در آن سهم داشته باشند.»

یک باشنده کابل می‌گوید: «حقوق‌زنان باید رعایت شود، محدودیت‌های زنان باید حذف شوند، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها باز شوند و یک دولت همه‌شمول ایجاد شود.»

با این همه طالبان اما پیوسته گفته‌اند که حقوق زنان و دختران در کشور تامین است. برخی فعالان حقوق‌بشری در این‌ میان پیوسته تاکید دارند آن‌چه در افغانستان در برابر زنان و دختران جریان دارد، مصداق‌ اپارتاید جنسیتی است و به‌گفته آنان جهان باید آن را به رسمیت بشناسد.