افغانستان

کاردار ایالات متحده: چگونگی ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بررسی می‌شود

کرن دیکر کاردار ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید که قرار است که با نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان و با برخی از کشورهای کمک‌های کمک کننده، کمک‌های ارائه شده به أفغانستان را بررسی کنند.

او در نوشته ‌ای در اکس گفته است که در این بررسی تمرکز اساسی روی شفافیت و نظارت این کمک‌ها خواهد بود.

او همچنین از کارکرد ‏اندریکا راتواته معاون یوناما و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان نیز «قدردانی» کرده است.

کرن دیکر بار دیگر از زنان افغانستان نیز یادآور شده و گفته است که «زنان افغان تفاوت آفرین، مدافعان و محرکان تغیر هستند».