بازرگانی

ادراه احصائیه و معلومات طالبان: صادرات کشور در ماه دلو ۴۲.۶ میلیون دالر کاهش یافته است

اداره احصائیه و معلومات طالبان می‌گوید که صادرات افغانستان در ماه دلو سال روان هجری خورشیدی به بیش از ۱۳۴ میلیون دالر رسیده است و در مقایسه با صادرات کشور در همین ماه در سال گذشته، ۴۲.۶ میلیون دالر کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته این اداره، در ماه دلو سال گذشته صادرات کشور ۱۷۶.۷ میلیون دالر و واردات کشور ۶۹۴.۶ میلیون دالر بود.

این اداره می‌گوید که واردات کشور در ماه دلو امسال به ۷۹۳.۵ میلیون دالر می‌رسد.

در خبرنامه این اداره آمده است که بیشترین صادرات به پاکستان، هند و امارات متحده عربی و یبشترین ورادات از ایران،‌ پاکستان و چین بوده است.