افغانستان

ده‌ها پناه‌جوی کشور در برابر ساختمان اداره مهاجرت بلجیم اعتراض کردند

ده‌ها پناه‌جوی افغانستان با انتقاد از برخورد دوگانه حکومت بلجیم در قبال پناه‌جویان، در برابر ساختمان اداره مهاجرت این کشور در بروکسل، اعتراض کرده‌اند.

این پناه‌جویان می‌گویند که اکثر شان در طی دوسال گذشته، پس از سقوط نظام جمهوری از افغانستان به بلجیم آمده‌اند؛ اما درخواست پناهندگی شان از سوی اداره مهاجرت این کشور رد شده است.

آنان می‌گویند که به دلیل قوانین سخت‌گیرانه این کشور، برخی از این پناه‌جویان دچار بیماری‌های روانی شده‌ و تعدادی حتا دست به خودکشی زده‌اند.

این پناه‌جویان افغانستان می‌گوید: «اداره مهاجرت بیلجیم خلاف کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی پیرامون مهاجرت در برابر مهاجران عمل می‌کنند».

گفته می‌شود که هم‌کنون صدها پناه‌جوی کشور، ماه‌ها است که در شرایط ناگواری در خیابان‌ها و زیر پل‌ها در شهر بروکسل در حالت انتظار دریافت «اقامت مهاجرتی» از سوی این کشور، به سر می‌برند.

این در حالی است که دولت بلجیم به تازگی قانونی را تصویب کرده است که بر بنیاد آن، این کشور به پناه‌جویان که تازه وارد این بلجیم می‌شوند، مدارک «اقامت مهاجرتی» نمی‌دهد.