افغانستان

نمایشگاه فراورده‌های زراعتی و صنایع دستی زنان در جوزجان برگزار شد

شماری از زنان زراعت پیشه در جوزجان فرآورده‌های زراعتی و صنایع دستی شان‌را به نمایش گذاشتند.

ریاست زراعت طالبان در ولایت جوزجان گفته که در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ زن در ۵۰ غرفه محصولات و فرآورده های زراعتی و صنایع دستی شانرا به نمایش گذاشته‌اند.

شماری از زنان اشتراک‌کننده در این نمایش‌گاه؛ می‌گویند که برای فروش محصولات شان به یک محل ویژۀ زنان نیاز دارند

بی بی گل سادات یک تن از اشتراک‌ کننده‌گان در این‌ نمایش‌گاه؛ می‌گوید که از دو سال به اینسو زعفران کشت می‌کند.

او می‌گوید که کشت زعفران از سوی یک نهاد مدد رسان به وی آموزش داده شده است.
بی‌بی‌گل اکنون یک گرام زعفران را به ۱۲۰ افغانی به فروش می‌رساند و از بازار کارش خرسند است.

او گفت: «یک گرام را اول صد افغانی می‌فروختیم؛ ولی فعلاً ۱۲۰ افغانی است. ما خواهان این هستیم که این قیمت‌ها بلند برود و ما در کشورهای دیگر هم عرضه کرده بتوانیم.»

بیشتر زنانی که صنایع دستی و محصولات شان را به نمایش گذاشته‌اند؛ کسانی هستند که با بسته شدن مرکزهای تحصیلی؛ از تحصیل باز مانده‌اند.

آنان خواهان ایجاد یک مارکیت ویژه برای فرآورده‌ها و صنایع دستی زنان متشبث هستند.

مونسه، اشتراک کننده گفت: «مارکیت باشد. این چیزها [فراورده‌ها] را به فروش برسانیم. ما محصولات را اینجا آوردیم و بسیار از سیمینار خوشحال هستیم.»

ریاست زراعت ولایت جوزجان می‌گوید که این نمایش‌گاه از سوی یک‌نهاد مدد رسان برگزار شده و هدف آن توانمندسازی اقتصاد خانواده‌ها است.

ذبیح الله، مدیر اجرائیه طالبان در ریاست زراعت جوزجان گفت: «این نمایش‌گاه بخاطر رشد تولیدات زراعتی و انکشاف سکتور زراعت بسیار میفید است. ریاست زراعت همیشه همراه این‌ها همکار است و از آنان پشتیبانی می‌کند.»

زنانی که برای بازدید و خریداری به این نمایش‌گاه آمده‌اند؛ می‌گویند که حمایت از زنان متشبث باعث رشد اقتصاد خانواده‌ها خواهد شد.

مقدس سادات گفت: «در اینجا من آورده‌ام محصولات انوع مره دوزی، بکس‌های مره دوزی، بکس‌های قالینچه‌ای، لباس‌های مره دوزی و چپن‌های نگین و انواع بکس‌ها را آوردیم.»

طالبان می‌گویند که نزدیک به ۵ هزار زن در جوزجان سرگرم زراعت و صنایع دستی هستند.