افغانستان

طالبان: برای هر ولسوالی در سال ۱۴۰۲ ۵میلیون افغانی «بودجه توسعه‌یی» اختصاص داده شده بود

طالبان پس از ختم سال مالی ۱۴۰۲ خورشیدی گفته‌اند که در سال جاری، برای هر ولسوالی ۵میلیون افغانی «بودجه توسعه‌یی» اختصاص داده‌ شده بود.

وزارت مالیه طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که این بودجه در کنار بودجه «ملی»، به هدف «احیا و بازسازی» در مناطق مربوطه‌ای هر ولسوالی، اختصاص داده‌ شده بود.

در این خبرنامه آمده است که این بودجه به «گونه مستقل»در ولسوالی‌ها، در هماهنگی با اداره محلی آنان در ولایات، به مصرف رسیده است.

وزارت مالیه طالبان هم‌چنان مدعی است که شماری از پروژه‌ها در ولسوالی‌ها تکمیل شده‌اند و شماری دیگر هم تا پایان سال مالی، تکمیل خواهند شد.