زنان

جنبش زنان مقتدر افغانستان از بازکردن پرونده علیه طالبان زیر نام «آپارتاید جنسیتی» استقبال کردند

عکس از آرشیف

جنبش زنان مقتدر افغانستان در پیوند به درخواست ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان مبنی بر بازکردن پرونده‌ علیه طالبان تحت عنوان «آپارتاید جنسیت در افعانستان» استقبال کردند.

این فعالان در بیانیه‌ای گفته اند: «از این تصمیم گزارشگر ویژه سازمان ملل متحده استقبال می‌کند و آن را نتیجه ایستادگی، مقاومت، فداکاری و قربانی‌های مردم افغانستان به ویژه زنان معترض می‌داند.»

در بیانیه اعضای این جنبش آمده است که طالبان از دوسال بدین‌سو در افغانستان «بدترین و شدیدترین جنایات و نقض حقوق بشر» را در افغانستان مرتکب شدند.

با این حال آنان تاکید کردند که این يکی از خواسته‌های زنان معترض بود تا پرونده‌ای تحت عنوان «آپارتاید جنسیتی» علیه طالبان در دیوان بین‌المللي دادگستری باز شود و «جنایات طالبان» مورد برسی قرار گیرد.

اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان همچنین از کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان خواسته اند تا این پرنده را علیه طالبان در افغانستان در دیوان عالی بین‌المللي کیفیری باز کنند، عمل‌کرد طالبان را مورد برسی و آنان را پاسخ‌گو بسازند.

این اظهارات در حالی است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه بین‌المللی خواسته است به دلیل «نقض سیستماتیک» حقوق زنان پرونده‌ای را علیه طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری باز کنند.