افغانستان بازرگانی

طالبان قرارداد معادن «سرب و جست» را با شرکت‌های خصوصی امضا کردند

طالبان قرارداد «بلاک اول سرب و جست» در غور را با شرکت‌های خصوصی اکرام نعیمی و قله افغان امضا ‌کردند.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که قرارداد بلاک اول سرب و جست با مساحت بیش از ۱۷۵ کیلومتر مربع را با سرمایه گذاری در مرحله اکتشاف ۱۰ میلیون دالر و در مرحله بهره برداری بیش از ۳۶.۲ میلیون دالر امضا شده است.

در خبرنامه آمده است: «نیمی از بلاک سوم سرب و جست ولایت غور را با مساحت بیش از ۱۰۴ کیلومتر مربع با سرمایه گذاری در مرحله اکتشاف ۶.۹۵ میلیون و در مرحله بهره برداری ۵۱.۵؛ با این شرکت‌ها به امضا رسیده است.»

بربنیاد خبرنامه، شرکت قراردادی اکرام نعیمی تعهد کرده که ۱۵۰ هزار دالر را سالانه در بخش خدمات اجتماعی به مصرف می‌رساند و همچنین ۲۰ درصد مالیات برعایدات، ۲۰ درصد رویالتی، و کرایه سطح زمین، اعمار ۲۰۹ کیلومتر سرک از ولسوالی ارغنداب کندهار تا مرکز ترینکوت ارزگان، ولسوالی دهراود الی چتو پل و در مرحله اکتشاف ۵۰۰ هزار و مرحله بهره برداری سالانه ۲۰۰ هزار برای محیط زیست مصرف خواهد کرد.

وزارت معادن طالبان گفته است که شرکت قله افغان ۸ میلیون دالر را در بخش خدمات اجتماعی، ۸ هزار و ۵۰۰ صد دالر در مرحله اکتشاف و ۱.۵ میلیون دالر را در مرحله بهره برداری در عرصه محیط زیست به مصرف میرساند.

خبرنامه می‌گوید که این شرکت نیز ۲۰ درصد مالیات بر عایدات، ۲۰ درصد رویالتی و کرایه سطح زمین را پرداخت، اعمار شاهراه هرات ـ غور و حصه از شاهراه حلقوی هرات تا مزار شریف و زمینه کار برای ۶ هزار تن را به طور مستقیم و غیر مستقیم در هر دو بلاک مساعد خواهد ساخت.

معادن و مالیات هنگفت بخشی بزرگ از بودجه طالبان را تشکیل می‌دهد؛ هرچند چالش‌های فقر و اقتصادی وخیم مردم افغانستان تا هنوز حل ناشده مانده است.