افغانستان

رییس برنامه‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان با مقام‌های طالبان دیدار کرد

دیدار رییس برنامه‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان با معاون سیاسی ریاست وزیران طالبان در کابل

مارتین دی بور رییس برنامه‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزیران طالبان و عباس ستانکزی معاون وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار کرد.

ارگ طالبان در یک خبرنامه گفته است که این نهاد به همکاری‌اش در بخش‌های مختلف همچون کمک به کشاورزان و خانواده‌های بی‌سرپرست ادامه خواهد داد.

در خبرنامه طالبان آمده است که مارتین دی بور در دیداری با عباس ستانکزی گفته است که کمیته بین المللی صلیب سرخ روی شماری از از «پروژه‌های ظرفیت سازی و آموزشی» کار می‌کند.

دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل در باره این دیدارها تا اکنون چیزی نگفته است.