افغانستان

جبهه مقاومت ادعا می‌کند بر فرودگاه کابل «حمله موشکی» انجام داده است

جبهه مقاومت مدعی شده است که افراد این جبهه بر نیروهای هوایی طالبان مستقر در بخش نظامی فرودگاه کابل «حمله موشکی» انجام داده‌اند.

این جبهه همچنین ادعا کرده است که در نتیجه این حمله چهار عضو طالبان کشته شدند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

این جبهه دی یک خبرنام هگفته است کهم سه موشک را بر قرارگاه و هلیکوپترهای نظامی طالبان شلیک کرده است.

طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

در همین حال، شماری از باشندگان محل در تماس با آمو گفته‌اند که صدای «انفجار» را از میدان هوایی کابل شنیده‌اند.