افغانستان

مراسم عروسی دسته جمعی نزدیک به ۳۰ زوج در کابل برگزار شد

جریان مراسم عروسی دسته جمعی در کابل

مراسم عروسی دسته جمعی نزدیک به ۳۰ زوج به هدف جلوگیری از فرهنگ های ناپسند و مصرف‌های گزاف طویانه، امروز در منطقه دشت برچی کابل برگزار شده است.

۲۸ زوج پس از نام نویسی، مراسم ازدواج شان را جشن گرفتند. برگزار کننده مراسم عروسی دسته جمعی میگوید که در تلاش ترویج این فرهنگ در جامعه است و دو هدف دارد؛ جلوگیری از هزینه‌های بلند عروسی و فرهنگ‌های ناپسند طویانه.

در این میان، زوج‌های هم وجود دارند که ده سال از بهر فقر و ناداری موفق به ازدواج نشده بودند.

شماری از این زوج‌ها برگزاری مراسم عروسی دسته جمعی در شرایط کنونی را ضروری می دانند.

از سوی هم شماری از شرکت کننده گان نیز از برگزاری چنین مراسم استقبال می کنند.

در سال های پسین به ویژه پس از آمدن طالبان و ممانعت موسقی در سالون‌های عروسی مراسم عروسی دسته جمعی افزایش یافته است.