افغانستان

بانک جهانی توافق‌نامه‌ای را با ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان امضا کرد

بانک جهانی می‌گوید که این نهاد توافقنامه‌ای را با ملل متحد در بخش پشتیبانی از شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان و ایجاد کار برای آنان امضا کرده است.

دفتر مشاوره‌ای ملل متحد گزارش داده است که با عملی شدن مفاد این توافقنامه پروژه‌هایی به ارزش ۷۰ میلیون دالر عملی خواهند شد.

مسوولان این دفتر می‌گویند که هنوز هم، بحران بشردوستانه در افغانستان وجود دارد و در پیکار در برابر فقر و ناداری به ایجاد کار برای شهروندان افغانستان تاکید می‌ورزند.

از سویی‌هم، نماینده بانک جهانی گفته است که در حال حاضر زنان و مردان افغانستان کار می خواهند.

گفتنی است که سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد، پروژه هایی در بخش مدیریت آب‌های سطحی در افغانستان را پشتیبانی مالی می‌کند.

این نهاد ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که هدف این پروژه‌ها مدیریت آب‌های سطحی و ایجاد کار به روستانشینان است.

از طرفی هم آمارهای ملل متحد نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۳ میلادی تنها در یک مورد، ۷۰۰ چکدم به هدف مدیریت آب ها و جلوگیری از سیلاب‌ها ساخته شده است.

فدارسیون بین المللی صلیب سرخ هم می‌گوید که در سال ۲۰۲۳، بسیاری شهروندان افغانستان با مشکلات در زمینه نیازهای بنیادی در بخش مواد خوراکی، کار و سرپناه مناسب روبرو بودند.

این فدارسیون گزارش داده است که در این زمینه‌ها به مردم کمک کرده و افزون بر آن برای ۱۲ هزار زندانی در ۱۱ زندان افغانستان سه وعده خوراک تهیه کرده است.

فدارسیون بین المللی صلیب سرخ در گزارش اش تاکید ورزیده است که با افراد محروم از آزادی در بازداشتگاه‌ها رفتار انسانی صورت گیرد.