افغانستان

شورای مهاجران ناروی برای نخستین بار از طرح «پول دیجیتالی» برای ارایه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان کار گرفت

شورای مهاجران ناوری اعلام کرده است که برای نخستین بار در افغانستان از طرح کارت اعتباری دیجیتالی برای ارایه کمک‌های بشردوستانه در والسوالی میوند ولایت قندهار کار گرفته است.

این شورا گفته است: «هدف آزمایشی پول دیجیتالی پرداختن به چالش‌های بسیاری بود که آسیب‌پذیرترین افراد از جمله بی‌جا شدگان داخلی و عدم در دسترسی افراد به خدمات مالی بانک‌ها ، به‌ویژه پس از فروپاشی سیستم بانکی در افغانستان پس از سقوط که با آن مواجه بودند، است.»

شورای مهاجران ناروی تاکید کرده است که راه جدید و مطمین‌تری برای ارایه کمک‌های بشردوستانه است.

این در حالی است که کشورهای کمک کننده در دونیم سال پسین کمک‌های شان را از طریق سازمان ملل متحد به گونه نقدی ارسال کرده‌اند.