افغانستان

دختران فارغ از صنف دوازدهم: طالبان باید محدودیت‌ها را از برابر تمام رشته‌ها بردارند

عکس از رویترز

شماری از دختران فارغ صنف دوازدهم در واکنش به اجازه‌دادن دختران برای نام‌نویسی در انستیتوت‌های علوم صحی، می‌گویند طالبان باید محدودیت‌ها را از برابر تمامی رشته‌ها بردارند.

به گفتۀ آنان، از یک‌سو آموزش‌ علوم صحی در تمام ولایت‌ها باید برای دختران آغاز شود و از سوی دیگر، اجازۀ تحصیل برای دختران در دیگر رشته‌ها نیز داده شود.

در شرایطی که طالبان اجازۀ نام‌نویسی به دختران را در انستیتوت‌های صحی یازده ولایت صادر کرده‌اند؛ برخی از دختران دانش‌آموختۀ طب می‌گویند که سه سال است منتظر‌ند تا آزمون شورای طبی از آن‌ها اخذ گردد، اما تاکنون سرنوشت آن‌ها در این زمینه مشخص نیست. به گفتۀ آنان، این آزمون زمینۀ فعالیت‌های پزشکی برای دختران را فراهم می‌کند.

در این میان، انستیتوت‌های علوم صحی کاپیسا، پکتیا، خوست و ادارۀ قابلگی بدخشان روند نام‌نویسی دختران فارغ صنف دوازدهم را آغاز کرده‌اند.

وزارت صحت‌عامۀ طالبان روز گذشته به ریاست‌های یازده ولایت دستور داده است تا دانش‌آموزان دختر فارغ صنف دوازدهم را نام‌نویسی و وارد آزمون ره‌یابی به انستیتوت‌های علومی صحی بسازند. بدخشان، پنجشیر، بامیان، پروان،کاپیسا، میدان وردگ، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا از جملۀ این ولایت‌ها‌ هستند.

 هر چند خبرگزاری باختر زیر ادارۀ طالبان، این خبر را روز گذشته منتشر نموده بود، اما امروز آن را حذف کرد.

شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجۀ طالبان در صفحۀ اکس نوشته است: «اکنون دختران فارغ صنف دوازدهم می توانند در ولایت‌های یادشده در انستیتوت‌های صحی نام‌نویسی کنند».

به گفتۀ ستانکزی، در ولایات کاپیسا، پنجشیر، وردگ، غزنی، پکتیکا، لوگر، بدخشان بامیان، پکتیا و خوست، دخترانی که از صنف دوازدهم فارغ شده‌اند،‌ می‌توانند در انستیتوت‌های صحی دولتی ثبت‌نام کنند.

بر بنیاد تصمیم وزارت صحت عامۀ طالبان، انستیتوت‌های علوم صحی کاپیسا، پکتیا، خوست و ادارۀ قابلگی بدخشان، روند نام‌نویسی دختران فارغان صنف دوازدهم را آغاز کرده‌اند.

ناجیه باشندۀ ولایت پروان و انوشه باشنده ولایت بلخ می‌گویند دخترانی که از دانشگاه طبی کابل فارغ شده‌اند، اجازۀ سپری‌کردن آزمون شورای طبی را ندارند؛ آزمونی که بستر فعالیت‌های پزشکی را فراهم می‌سازد.

زهره ولیزاده یک تن از دانشجویان رشتۀ طب که هم‌زمان با تسلط طالبان بر افغانستان، از دانشگاه طبی فارغ شد، می‌گوید: «سه سال است انتظار آزمون دولتی را می‌کشد، اما تا هنوز نه خبری است و نه سرنوشتی برای ده‌ها دانش‌آموختۀ طب.

زهره ولیزاده یک تن از دانشجویان فارغ‌شده از رشتۀ طب می‌گوید: «بر بنیاد آمار شش ماه پیش وزارت صحت عامۀ طالبان، از ۴۰۰ ولسوالی، ۹۰ ولسوالی شفاخانه دارد و در ۳۱۰ ولسوالی هیچ پزشک متخصص زن وجود ندارد. هم‌اکنون نه تنها دانشگاه‌های طبی، بلکه تمام دانشگاه‌ها و مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دختران بسته هستند».

با این حال، طالبان هیچ چراغ سبزی برای ازسرگیری آموزش زنان نشان نداده‌اند. برخی از دختران فارغ صنف دوازدهم می‌گویند، باید محدودیت آموزش در تمام رشته‌های تحصیلی، از برابر زنان و دختران برداشته شوند.

آرزو باشندۀ کابل می‌گوید: «پس از بسته‌شدن درهای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، این نخستین بار است که طالبان برای دختران اجازۀ نام‌نویسی تنها برای آموزش علوم صحی و آن‌ هم محدود به انستیتوت‌ها را می‌دهند».

این در حالی است که شهروندان بارها در نواحی گوناگون کشور، از نبود یا کمبود کادر درمانی زن به شدت شکایت داشته‌اند.