افغانستان

نبود طالبان در نشست دوحه با واکنش‌هایی روبه‌رو شد

طالبان یک روز پیش از نشست دوحه شرکت در این نشست را رد کردند. این تصمیم طالبان با واکنش‌های گوناگون به همراه بوده است.

علی احمد جلالی وزیر داخله حکومت پیشین گفته است که خودداری طالبان از حضور در نشست دوحه، انزوای جهانی آنان را بیشتر می سازد و از اعتبار طالبان همچون یکی از طرف‌های مذاکره کاهش می‌دهد.

همزمان با این، ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس ابراز امید واری کرده است که نشست دوحه هسته اصلی راه را برای آینده افغانستان در اولویت قرار دهد.

اما پیامد این تصمیم طالبان چه خواهد بود؟

برخی از آگاهان روابط بین الملل نیز در باره عدم حضور طالبان در این نشست دیگاه‌های گوناگونی دارند.

نعمت الله بیژن آگاه روابط بین الملل می‌گوید: «نبود گروه طالبان در این نشست زیاد اثر نخواهد گذاشت چون این بیشتر تمرکز دارد بر عملکرد جامعه جهانی با افغانستان و گروه طالبان و همزمان گروه طالبان در چنین یک موقف قرار گیرد که زیر فشار قرار گیرد و تعهد بکند که بعدا آن را برآورده نخواهد توانست.»

این در حالی است وزارت خارجه طالبان به روز شنبه دلیل شرکت نکردن شان را اعلام کردند.

طالبان می خواستند، یگانه طرف مسوول به نمایندگی از افغانستان در نشست دوحه شرکت کنند و نیز زمینه گفتگو در سطح عالی میان طالبان و ملل متحد برگزار شود.

از سویی هم شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند که طالبان از تعیین فرستاده ویژه و تغییر وضعیت سیاسی افغانستان هراس دارند و به همین دلیل در این نشست شرکت نکردند.

با این همه نشست دوحه واکنش‌ها زیادی را به همراه داشته است.

ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس ابراز امید واری کرده است که نشست دوحه منجر به نشست های معنادار و فراگیر شود و حقوق بشر و حقوق زنان در اولویت قرار گیرند.

او افزود: «من در دومین نشست فرستادگان ویژه در دوحه شرکت نمی‌کنم، اما امیدوارم این نشست منجر به یک سلسله نشست‌های معنادار و فراگیر شود که همیشه بحث در مورد حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به عنوان هسته اصلی راه آینده افغانستان را در اولویت قرار می‌دهند.»

افزون بر این، شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلوماتیک و کنسولی افغانستان، گروه تخصصی حقوق اساسی افغانستان، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان واکنش های متفاوت و خواست های گوناگون را از نشست دوحه مطرح کرده اند.

برخی از جنبش‌های زنان نیز، خواهان توجه به حقوق زنان و آوردن فشار در برابر طالبان شده اند. امان افزودند: «ما از نماینده‌های که از سوی زنان افغانستان در نشست دوحه شرکت دارند و سخرانی دارند خواهشتمندیم تا محور بحث را بر چالش های زنان افغانستان را قرار دهد.»

نشست دوحه به روز یکشنبه آغاز شد و فردا هم ادامه خواهد داشت و در این نشست دبیر کل ملل متحد با ۲۵ نماینده ویژه کشورها در امور افغانستان در باره افغانستان گفتگو خواهد کرد.