افغانستان

مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام موجودیت کرد

مجمع فدرال خواهان افغانستان روز شنبه اعلام موجودیت کرد. محمد سرور دانش، معاون پیشین رییس جمهور افغانستان، از اعضای رهبری این مجمع می‌گوید که هدف آنان از ایجاد مجمع فدرال خواهان افغانستان رسیدگی به چالش‌های افغانستان است.

آقای دانش می‌گوید که در سال‌های گذشته، نظام‌های متمرکز نتواستند از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی افغانستان جلوگیری کنند.

آقای دانش تاکید می ورزد که این مجمع در گرو هیچ حزب و یا قومی نیست، بل تمام فدرال خواهان افغانستان شامل آن هستند. محمد سرور دانش از طالبان نیز می‌خواهد که نظام فدرالی را بپذیرند.

عبدالطیف پدرام عضو مجمع فدرال خواهان افغانستان، نظام فدرالی را بهترین گزینه برای حل بحران سیاسی در افغانستان می‌داند.

محی‌الدین مهدی و نیلوفر ابراهیمی از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و رسول طالب عضو هیات گفتگو کننده حکومت پیشین با طالبان در باره اهمیت نظام فدرالی سخن گفتند و از سیاست‌گران و فعالان سیاسی کشور خواستند تا به این مجمع بپیوندند.

عبدالطیف پدرام عضو مجمع فدرال خواهان افغانستان، نظام فدرالی را بهترین گزینه برای حل بحران سیاسی در افغانستان می‌داند.

آقای پدرام تاکید می ورزد که مردم افغانستان تا کنون نتوانسته اند «پا به مرحله ملت شدن و دولت-ملت» بگذارند و سر هویت ملی به «توافق و اجماع صادقانه» برسند.