افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان: طالبان خبرنگاران گردش اطلاعات را آزاد کرد

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی خبرنگاران خبرگزاری «گردش اطلاعات» که دو روز پیش از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده‌ بودند، آزاد شدند.

تا هنوز شرایط آزادی این دو خبرنگار و جزئیات آن‌چه به آنان در جریان بازداشت گذشته است، روشن نیست.

با این حال این نهاد حامی رسانه‌ها در افغانستان گفته است: «خبرنگاران بازداشت شده از سوی استخبارات طالبان، بازجویی شده و بعد از امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر رعایت خط و مشی رسانه‌ای طالبان، آزاد می‌شوند».

احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی صبح روز پنج‌شنبه به اداره استخبارات طالبان در کابل احضار و بازداشت شده بودند.