بازرگانی

تأثیر بسته ماندن گذرگاه تورخم بر بهای کالاها در بازارهای کابل

ادامه بسته ماندن گذرگاه تورخم، بر بازار‌ها در افغانستان به ویژه بازار‌های کابل اثر‌ بدی گذاشته است.

برخی از دکانداران به ویژه فروشنده گان میوه و سبزی می‌گویند که با هر بار بسته شدن این گذرگاه بهای میوه و سبزی بگونه چشم گیری افزایش می‌یابد.

سبزی فروشان در کابل می گویند که از دیروز بدینسو صد افغانی در بهای هفت کیلو بادنجان رومی افزایش پیدا کرده است و در بهای دیگر سبزی‌ها و میوه‌ها نیز افزایش چشم گیری به میان آمده است.

گذرگاه تورخم از بامداد شنبه بدینسو به روی کالا‌های ترانزیتی بسته است.

علت بسته ماند این گذرگاه اجباری شدن گذرنامه و ویزه‌ی راننده گان از سوی حکومت پاکستان است.

علی سبزی فروش می‌گوید: «از روزی که مرز بسته شده. در قیمت سبزیجات تغییر زیاد آمده است.»

لطیف میوه فروش می‌گوید: «پس از بسته شدن مرز پاکستان در دو روز گذشته، ما یک کریت کینو را ۵۸۰ افغانی، اما امروز آن را ۶۸۰ خریداری کردیم. یعنی قیمت ترکاری و میوه جات بلند رفته است.»

اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گوید که پس از بسته شدن این گذرگاه در هردو طرف ۸۰۰ تا ۹۰۰ موتر و کانتینر کالاهای ترانزیتی و تجاری متوقف شده اند.

سید مسعود استاد دانشگاه می‌گوید: «مسدودشدن این گذرگاه به روی کالاهای افغانستان و کالاهای پاکستان به منظور بلند بردن قیمت ها، به دست آوردن منفعه ضربه زدن به اقتصاد تجاری افغانستان است.»

پاکستان به ویژه بندرهای واگه و کراچی این کشور، کوتاه ترین مسیر تجارت و ترانزیت افغانستان به شمار می رود و بازرگانان از این دو بندر کالاهای ترانزیتی از کشورها مختلف را وارد افغانستان می کنند.

برخی از بازرگانان می گویند که مشکلات سیاسی پاکستان با طالبان، بر تجارت ترانزیت افغانستان سایه افگنده است و در نتیجه‌ی آن بازرگانان و مردم زیان می بینند.