افغانستان

طالبان دستور بررسی کتاب‌خانه‌های دانشگاه‌ها را داده‌اند

عکس از آرشیف

بربنیاد یک‌نامه وزارت تحصیلات عالی زیر اداره طالبان که یک نسخه آن به آمو نیز رسیده، این وزارت دستور داده تا از همه دانشگاه‌های خصوصی کشور، کتاب‌های مخالف فقه حنفی، سیاسی و کتاب‌های که به تعبیر این‌نامه مشکل‌های عقیدتی ایجاد می‌کنند، جمع‌آوری شوند.

این‌‌نامه رسمی از سوی ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی زیر اداره طالبان با دست‌خط شاکر‌الله وحدت رییس این ریاست صادر شده است.

در واکنش به این‌نامه؛ شماری با نگرانی از پیامدهای این اقدام می‌گویند طالبان در پی بازرسی عقیده و فکر مردم اند.

تصمیم تازه و جتجالی وزارت تحصیلات عالی طالبان؛ تصمیمی که این‌بار آزادی فکری و عقیدتی دانش‌جویان را نشانه گرفته است.

در بخشی‌از نامه وزارت تحصیلا‌ت عالی زیر اداره طالبان آمده‌است: «رياست دعوت و ارشاد وزارت تحصيلات‌ عالی برای شما هدايت می‌د‌هد كه در همه نهادهای خصوصی افغانستان تمامی كتاب‌خانه‌های موجود را تصفيه كنيد. تمام آن كتاب‌هایی كه مخالف فقه حنفی است كتاب‌های سياسی و كتاب‌های كه مشكلات عقيدتی ايجاد می‌کنند، از كتاب‌خانه‌ها دور كنيد.»

این نامه را یک منبع مستقل و یک منبع از وزارت تحصیلات عالی طالبان به آمو فرستاده‌اند.

یک دانشجو در کابل در این‌باره می‌گوید: «از دولت (طالبان) خواهش می‌کنیم، که بگذارند، کسانی‌که تحصیل می‌کنند، هم دانش‌آموزان و هم دانش‌جویان کسانی‌که تحصیل می کنند، البته دختران حالا از تحصیل باز مانده‌ اند کسانی‌که تحصیل می‌کنند، بگذارند از تمام کتاب‌ها بهره ببرند، تنها فقه حنفی هیچ جای را نمی‌گیرد، باید آن‌ها سیاست بعضی کتاب‌های دیگر را نیز مطالعه کنند، باید از حال و احوال کشور خود و جهان باید آگاه باشند.»

یک باشنده کابل می‌گوید: «تقاضا داریم که کتاب ها را جمع آوری نکنند، تنها فقه حنفی کافی نیست باید همه کتاب ها تدریس شود.»

این‌نامه از سوی ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلا‌ت عالیطالبان به روز ۲۳ قوس سال روان، با دست‌خط شاکرالله وحدت رییس این ریاست صادر شده است. اقدامی که به باور برخی‌ها، بازرسی آزادی فکری و عقیدتی و دخالت در این امور پنداشته می‌شود و بنیاد علمی و شرعی ندارد.

فضل‌هادی وزین، فعال سیاسی، می‌گوید: «به تعبیر مکتوب کتاب‌های که مخالف فقه حنفی است به معنای این‌ست که همه کتاب های تفسیر همه کتاب‌های شرع و حدیث همه کتاب‌های فقه و کتاب های اصول فقه که خارج از مذهب حنفی در مذهب‌های دیگر اسلامی وجود دارند باید همه برداشته شود واین چیزی است که نه شرع آن را می‌پذیرد، نه عقل آن را قبول می‌کند، نه ارزش‌های اکادمیک با آن موافق است.»

با حاکمیت طالبان؛ برخی گزارش‌های از نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان دست به‌دست شده‌اند. چنان‌که فرستاده ویژه ملل‌متحد برای افغانستان نیز این‌جا در نشست شورای امنیت ملل‌متحد از وضعیت بد حقوق‌بشری در کشور، نگرانی می‌کند.

رزا اوتنبایو فرستاده ویژه ملل‌متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت: «ویژگی های کلیدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان امروز، ثبت تبعیض نظام‌مند در برابر زنان و دختران، سرکوب مخالفان سیاسی و آزادی بیان، عدم حضور معنی دار اقلیت‌ها، و نمونه‌هایی مداوم قتل های فراقانونی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری است. با وجود آزادی پسین دو فعال زن، تعدادی از مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه همچنان خودسرانه بازداشت می شوند.عدم پیشرفت در حل مسایل حقوق بشر عامل کلیدی در پشت بن‌بست فعلی است.»

سرپرست طالبان برای وزارت تحصیلات عالی نیز در یک نشست ادعا کرد که همه مردم افغانستان پیروی مذهب حنفی اند؛ گفته‌های که به باور شماری، تلاشی برای نادیده گرفته شدن دیگر مذاهب موجود در افعانستان عنوان شد.