افغانستان

مهاجر شدن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن پس از سقوط به کشورهای همسایه

کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که پس از اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، یک میلیون و۶۰۰ هزار شهروند افغانستان به کشورهای همسایه رفته اند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که ایران، پاکستان، ازبیکستان و تاجیکستان به ترتیب، گواه بیشترین ورود مهاجران افغانستان بوده اند.

در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان آمده که مهاجران به این نهاد گفته اند که پولیس این کشورها با آنان برخورد نادرست کرده و با اخراج اجباری روبرو شده اند.

یکی از این افراد کبرا است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، همه دارو ندارش را فروخت تا به ایران مهاجرت کند. از بادغیس به ایران رفت.

او پس از سپری کردن دو سال در ایران، به تازگی از سوی پولیس این کشور بازداشت و سپس اخراج شده است.

اکنون می گوید با شوهر معلول و کودک خوردسال اش، روزهای دشواری را سپری می کند.

شمار مهاجران افغانستان تا جون سال ۲۰۲۳ در چهار کشور همسایه، ایران، پاکستان، ازبیکستان و تاجیکستان ۵.۵ میلیون تن گزارش شده است.

یافته‌های کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان میدهند که تنها بعد از اگست سال ۲۰۲۱، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به این چهار کشور همسایه رفته اند.

در بیش از دو سال گذشته، یک میلیون تن به ایران، ۶۰۰ هزار تن به پاکستان، ۱۳۰۰۰ تن به ازبیکستان ۶ هزار تن به تاجیکستان مهاجر شده اند.

شماری از مهاجران به کمشنری عالی ملل متحد گفته اند که با مهاجران برخورد نادرست شده است و در برخی از موارد آنان به گونه اجباری اخراج شده اند.

کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که برای بیش از ۸۳۰ هزار تن، در ۳۴ ولایت کمک‌های نقدی و غیر نقدی کرده است.

عبدالغفور باشنده هرات می‌گوید: «طفل های ما به خانه است نه کمکی به ما شده اصلا نمی شود زندگی کنیم نه خیمه به ما کسی داده نه کمک به ما شده هیچی نداده به ما.»

در گزارش کمشنری عالی ملل متحد، بر وضعیت آواره گان داخلی نیز پرداخته شده و شمار آنان از ماه اپریل تا سپتامبر سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۳۲ هزار تن اعلام شده که نزدیک به ۶۰درصد آن کودکان اند.