افغانستان

گزارش: ۸۵ درصد از مهاجران برگشت‌کننده به مشکلات روانی روبه‌رو اند

گزارش جدید سپاه بین المللی پزشکی نشان میدهد که ۸۵ درصد از مهاجران برگشت کننده، به مشکلات روانی روبرو اند.

بربنیاد داده‌های این گزارش، اکثریت قاطع مهاجران برگشت کننده، از بیماری‌های مزمن رنج می برند و در افغانستان نیز جای برای بود و باش ندارند.

در این گزارش آمده است که بازگشت ده‌ها هزار تن از پاکستان، وضعیت بشردوستانه در افغانستان را وخیم تر کرده است و مهاجران با دست خالی در آستانه‌ی فصل سرما به افغانستان آمده اند.

سپاه بین المللی پزشکی، اوضاع بهداشتی مهاجران برگشت کننده و اخراج شده از پاکستان را نگران کننده گزارش کرده است.

یافته‌های این گزارش نشان میدهند که مهاجرانی که به افغانستان می آیند با مشکلات روانی روبرو هستند و بیش از ۸۰ درصد آنان از بیماری‌های مزمن رنج می برند و به خدمات بهداشتی نیاز فوری دارند.

بر بنیاد گزارش سپاه بین المللی پزشکی، اگر زنان و کودکان بدون سرپناه رها شوند، در زمستان پیشرو جان‌های خود را از دست خواهند داد.

داده‌های این گزارش نشان میدهند که بیش از ۷۰ درصد از بازگشت کنندگان سر پناهی برای ماندن ندارند.

در این گزارش آمده است: «بسیاری از برگشت کنندگان آسیب پذیر هستند، به شمول زنان و کودکان که اگر بدون سرپناه رها شوند، ممکن است در زمستان سخت جان‌های خود را از دست دهند.»

در گزارش سپاه بین المللی پزشکی آمده است که خشکسالی و نا بسامانی های اقتصادی، بحران انسانی در افغانستان را وخیم تر کرده است و بازگشت ده‌ها هزار مهاجر وضعیت بشردوستانه در کشور را بدتر کرده است.

بربنیاد آمارهای این گزارش، هشتاد درصد از بازگشت کنندگان زنان و کودکان هستند و سازمان جهانی بهداشت برآورده کرده است که روزانه ۹ تا ۱۰ هزار تن از پاکستان به افغانستان می آیند.

بهرام رامش آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «متاسفانه بعد از اگست سال ۲۰۲۱ با در نظر داشت مشکلات سیاسی و اقتصادی مردم ما به کشورهای منطقه و فرا منطقه مهاجر شدند مهاجران که از پاکستان بر می گردند بنا بر ظرایط تنگ که به گونه مستقیم و غیر مستقیم برایشان ایجاد گردیده در آستانه فصل سرما نه تنها به مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد خطرات بیماری هم سر راه شاه باشد.»

مراقبت‌های بهداشتی، سرپناه، کمک‌های اولیه روانی، غذا و آب، از مهمترین نیازهای مهاجران برگشت کننده گفته شده اند.

پیش از این، کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که تا اکنون ۴۱۷ هزار تن به افغانستان برگشته اند.