افغانستان

هشدارها از تبعات قطع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان

انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی امریکا می‌گوید که باگذشت بیش از دو سال از حاکمیت طالبان، افغانستان هم‌چنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان، با بالاترین نیازهای بشردوستانه است.

این انستتیوت هشدار داده است که با قطع کمک‌های بشردوستانه، اقتصاد افغانستان با بحران دوباره روبه‌رو خواهد شد. انستتیوت صلح آمریکا، خروج مهاجران افغانستان از پاکستان و منع کار زنان در نهادهای غیردولتی را از عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد در افغانستان خوانده است.

انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی امریکا، در گزارش تازه‌اش گفته است که اقتصاد افغانستان، در وضعیت بدی قرار دارد و رو به زوال است و کمک‌های خارجی که در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳ میلیارد دالر می‌رسید، در سال ۲۰۲۳ به نصف کاهش یافته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت طالبان، افغانستان هم‌چنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان، با بالاترین نیازهای بشردوستانه است و بسیاری از خانواده‌ها، برای تامین نیازهای اولیه‌ی شان با مشکل روبه‌رو هستند.

در این گزارش آمده‌است: «بسیاری از زنان به گونه‌ی کامل از نیروی کار رانده شده‌اند. متاسفانه، مشکلات مالی در پیش است و همراه با رشد جمعیت و هجوم هزاران افغان که ناگزیر به بازگشت از پاکستان شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد افغانستان که قبلن در محاصره قرار گرفته است، رو به کاهش است».

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «انستیتیوت صلح امریکا گزارش‌اش را با استفاده از دو گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و تحلیل آن تهیه کرده است. برخی از تحلیل‌گران انستیتوت صلح امریکا، به این باور استند که اقتصاد افغانستان، ضعیف است و مردم نمی‌توانند شغل و امکانات زندگی لازم را آماده کنند.

در همین حال، شماری از شهروندان کشور نیز از افزایش فقر شکایت دارند و می‌گویند که کاروبار وجود ندارد و مردم برای پیدا کردن نان، با دشوارهای فراوان روبه‌رو هستند.

برنامه‌ی توسعه‌یی ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته است که ۸۵ درصد از مردم افغانستان، زیر خط‌فقر قرار دارند و درآمد سرانه‌ی این کشور، بیش از ۱۵۰ دالر کاهش یافته است.