موج

موج: اخراج اجباری و برگشت مهاجران از پاکستان

بیش از ده روز از اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان افغانستان از پاکستان می‌گذرد اما تاکنون آمارهای سازمان ملل متحد و طالبان از شمار اخراج شده گان از پاکستان و برگشت‌کننده گان به افغانستان متضاد استند.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، عبدالحمید جلیلی، دیپلومات پیشین و سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان، به بحث و بررسی گرفته شده است.