افغانستان

کرن دیکر: ایالات متحده برای هر دالر هزینه شده نیاز به حسابدهی دارد

کرن دیکر کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان در نوشته‌ای در اکس گفته‌است که روز گشته با نماینده برنامه جهانی خوراک برای افغانستان و دیگر نهادهای کمک‌کننده در دوحه دیدار کرده است.

او گفته‌است که ایالات متحده به عنوان بزرگترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، «برای هر دالر هزینه شده نیاز به حسابدهی دارد.»

او تأکید کرده‌است که «برای گذار از بحران‌های متعد» شهروندان افغانستان نیاز به هزینه هر دالر کمک شده به این کشور دارند.

ایالات متحده از اگست ۲۰۲۱ تا اکنون نزدیک به دو میلیارد دالر در بخش کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ارائه کرده است.

برنامه جهانی خوراک به تازگی گفته‌است که این نهاد برای کمک‌های فوری پیش از زمستان در افغانستان، به ۴۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.