موج

موج: گفتگو با لطیف پدرام در باره نظرسنجی حزب کنگره ملی

حزب کنگره ملی افغانستان به رهبری لطیف پدرام، ادعا می کند که در این نظر سنجی آنلاین بیش از صد هزار تن از شهروند افغانستان در ۷۱ کشور جهان اشتراک کرده اند.

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی این موضوع را با لطیف پدرام رییس حزب کنگره ملی افغانستان، بحث کرده است.