افغانستان

بانک انکشاف آسیایی ۱۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک انکشاف آسیایی در اعلامیه‌ای از کمک ۱۰۰ میلیون دالری به افغانستان خبر داده و گفته است که افغانستان با بحران بشری بی‌پیشینه روبرو است و افزون بر آن محدودیت‌های طالبان زنان و کودکان را بیشتر زیانمند ساخته است.

در اعلامیه بانک انکشاف آسیایی آمده است که محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران بیشتر زیان رسانده و زنانی که سرپرست خانواده‌های خود هستند از کمبود غذا و دسترسی نداشتن به خدمات رنج می‌برند.

انتظار می‌رود با این کمک‌ها زنان و دخترانی که مصونیت غذایی ندارند، آموزش‌های مسلکی و مهارت در بخش کشاورزی ببینند.

در بخش از اعلامیه بانک انکشاف آسیایی آمده است: «با در نظرداشت محدویت‌ھا بالای گشت و گذار زنان بیرون از منزل، زنان و اطفال به‌طور خاص متضرر شده‌اند، به‌خصوص خانم‌هایی که سرپرستی خانواده‌ھایشان را برعهده دارند از کمبود غذا و دسترسی محدود به خدمات رنج می‌برند.»

در همین حال، برنامه جهانی غذا می‌گوید که ۱۵ میلیون تن در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند و این نهاد به دلیل کمبود بودجه تنها توان کمک به ۳ میلیون تن را دارد.

سخنگوی این برنامه می‌افزاید که از این کمک‌ها بیشتر زنان بیوه و نادار بهره‌مند خواهند شد.

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند و پس از به قدرت رسیدن طالبان، زمینه کار به شهروندان کشور کاهش یافته است.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که بانک انکشاف آسیایی یکی از پنج کمک کننده بزرگ این نهاد شمرده می‌شود و سال پار نیز ۱۳۵ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد.