موج

موج: در نشست ملل متحد چی گذشت؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد میزبان یک نشست ویژه در باره بحران افغانستان بود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با تاکید بر ایجاد یک دولت فراگیر و همه شمول در افغانستان از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور نگرانی می کند.

این موضوع با مهمانان برنامه، محب الله تایب، مسوول حقوق بشر سفارت و نماینده گی دایمی افغانستان در ژنو و فهیم کوهدامنی، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.