خبر آمو

به‌دنبال‌ تنش لفظی میان اکرم منیر فرستاده دایمی‌ پاکستان در ملل‌متحد و نصیر‌احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در این سازمان، آقای فایق به آمو می‌گوید، او نماینده افغانستان و مردم افغانستان در ملل‌متحد است. اکرم منیر، در نشست ویژه دیروز سه‌شنبه شورای امنیت ملل‌متحد گفت که نمایندگی آقای فایق در ملل‌متحد به‌گفته‌او رسمیت ندارد.نصیراحمد فایق هم‌‌چنان به آمو می‌گوید، که عمل‌کرد آقای منیر آغازگر این تنش لفظی بود.