موج

موج: جایگاه افغانستان در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی ملل متحد

امروز سومین روز برگزاری هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. کرسی افغانستان در این نشست خالی است و هیچ کسی به نماینده گی از افغانستان در آن حضور ندارد. اما شماری از رهبران جهان در سخنرانی های شان در این نشست، با نگرانی از حضور و فعالیت های گروه های هراس افگن در افغانستان، خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول و نیز تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان شدند.

این موضوع با مهمانان برنامه موج، حبیبه سرابی، عضو هیت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان و عزیز آریانفر، آگاه روابط بین‌الملل به بحث گرفته شده است.