افغانستان صحت

شکایت بیماران در افغانستان از وجود داروی بی‌کیفیت در دواخانه‌ها و نبود مراکز صحی در ولایات

هفدهم سپتامبر برابر است با روز جهانی مصونیت بیماران. سازمان جهانی بهداشت گفته است که هدف از این روز، دسترسی به خدمات بهداشتی، داروی با کیفیت بلند و تشخیص درست است.

اما در افغانستان برخی از شهروندان کشور از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی؛ کمبود مراکز بهداشتی و نیز وجود داروهای با کیفیت پایین انتقاد می‌کنند.

سازمان جهانی صحت گفته است که مصونیت بیماران از اولویت‌های کاری این سازمان است.

در همین حال؛ برخی از پزشکان می‌گویند که سیستم بهداشتی در افغانستان همواره پر از چالش بوده است.

جواد فردین؛ متخصص امراض داخله می‌گوید: «مریضان در هنگام مریضی به دلیل مشکلات اقتصادی یا نبود بیمه‌های صحی اکثرا به عوض اینکه به مرکز صحی پیش داکتر مراجعه کنند. اکثرا به دواخانه‌ها مراجعه می‌کنند یا به دواخانه‌های یونانی می‌روند و خودشان به خود دوا تجویز می‌کنند یا اینکه با مراجعه به افراد غیرمسلکی که در دواخانه‌ها هستند، دواهایی را دریافت می‌کنند که عوارض ناخواسته بعدی نزدشان به وجود بیاید.»

اما در افغانستان برخی از بیماران و نزدیکان آنان از کمبود دسترسی به مرکزهای بهداشتی انتقاد می‌کنند و تاکید دارند که نبود داروهای با کیفیت یکی از چالش‌های عمده آنان است.

محمد حسن؛ باشنده بادغیس در این باره گفت: «از بادغیس آمدیم، آمدن تا اینجا خیلی سخت است، موتروان‌ها هم از ما خیلی کرایه می‌گیرند و آنجا در بادغیس داکتر نداریم و پرسنل صحی نیست.»

شماری از بیمارداران از نسخه‌هایی با کودهای مشخص پزشکان انتقاد می‌کنند و به این باور استند که داروی این نسخه‌ها در همه دواخانه‌ها قابل دسترس نیست و دواخانه دلخواه پزشکان از بیمارداران اضافه ستانی می‌کنند.

محمد حسین؛ باشنده هرات معتقد است: «‌۲۷ شب می‌شود همین‌جا هستم، پسرم بستر است، بردیم داکتر نسخه داد بعضی دواهایش پیدا می‌شود، بعضی نمی‌شود. هرجای نسخه می‌دهد دو سه‌ برابر قیمت اصلی است، چند قلم دوای ارزان را به قیمت ۵۷۰ افغانی می‌دهند همین مشکلات است.»

محمد امین؛ باشنده فراه در این باره گفت: «دوا می‌دهد، پول می‌گیرد فقط دوای خود را می‌فروشد. من بخاطر دوا به شهر می‌آیم‌. چون این‌جا کمی مناسب‌تر حساب می‌شود، اینجا که به داکتر می‌روم از دو هزار تا چهار هزار دوا می‌دهد بدون تشحیص درست، بدون آزمایش، بدون عکس.»

سازمان جهانی بهداشت، با هدف ایمن بود بیمار، بر بهبود سکتور صحی تاکید کرده است.

این سازمان گفته است که هفدهم سپتامبر به دلیل کاهش صدمات و آسیب‌ها به بیماران، همچون روز جهانی (مصونیت بیماران) نام‌گذاری شده است.