بازرگانی

ایجاد کمیته بین وزارتی از سوی طالبان برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی

طالبان برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، کمیته بین وزارتی ایجاد کردند.

معاونت اقتصادی ریاست الوزراء می‌گوید که این کمیته، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سهولت‌های لازم را فراهم و از بروکراسی جلوگیری خواهد کرد.

این کمیته زیر نظر کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء طالبان که در راس آن ملا عبدالغنی برادر قرار دارد، فعالیت خواهد کرد.

پیش از این طالبان به ارزش شش و نیم میلیارد دالر هفت قرارداد را با شرکت‌های مختلف خارجی به امضا رسانده‌اند.