افغانستان

کمک بشردوستانه روسیه با پرواز ویژه به کابل رسید

یک پرواز ویژه وزارت دفاع روسیه یک محموله کمک های بشردوستانه شامل ۳۸ تن آرد گندم را به کابل انتقال داد.

وزارت خارجه روسیه در اعلامیه ای گفته است که در ۱۴ سپتمبر، یک پرواز ویژه وزارت دفاع روسیه یک محموله دیگر از کمک های بشردوستانه متشکل از ۳۸ تن آرد گندم را به کابل تحویل داد.

گفته می‌شود که این کمک‌های بشردوستانه توسط مهاجران افغانستان مقیم در روسیه گردآوری شده است.

وزارت خارجه روسیه همچنان گفته است که کارهای این چنینی برای پشتیبانی از «مردم دوست افغانستان» ادامه خواهد یافت.