صحت

نگرانی‌ها از واگذاری مسئولیت ۳۳ شفاخانه از سوی صلیب سرخ به طالبان

قرار است فردا کمیته جهانی صلیب سرخ مسئولیت تمامی بیمارستان‌ها را در افغانستان به طالبان واگذار کند.

در یکی از مهمترین بیمارستان‌های کودکان در کابل است که کودکان بیمار از سراسر کشور به اینجا آورده می‌شوند؛ رسیدگی به کودکان سوء تغذیه مهمترین ماموریت کادر درمان در این بیمارستان است.

سمیع‌الله احمدی؛ پزشک در شفاخانه صحت طفل کابل می‌گوید: «گذشته یونیسف هر کدام ۹هزار افغانی را به کودکان بستری که در بخش سوءتغذیه تحت معالجه قرار می‌گرفتند، ارائه می‌کرد که کمک بزرگی به بیماران برای خرید دارو و سایر موارد بود. اما اکنون این کمک کاهش یافته است.»

قرار است که مسئولیت تمامی بیمارستان‌ها تا یک روز دیگر به طالبان واگذار شود، نهاد‌های مددرسان به شمول کمیته جهانی صلیب سرخ می‌گویند که نبود بودجه سبب شده است که آنان کمک‌هایشان را به بیمارستان‌های افغانستان متوقف بسازند.

محمدعارف حسن زی؛ مسئول بخش سوءتغذیه در شفاخانه صحت طفل کابل معتقد است: «برای درمان سوء تغذیه شیری که ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم مهمتر از دارو است. سوءتغذیه با غذا قابل درمان است و در حال حاضر کمبود فوری این نوع شیر تاکنون وجود ندارد. اما در صورت قطع کمک‌ها ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود.»

بربنیاد آمارها در دو سال گذشته کمیته جهانی صلیب سرخ ۳۳ بیمارستان را در سراسر افغانستان که برای ۲۶ میلیون تن خدمات ارائه می‌کرد، پشتیبانی کرده است.

این کمیته تاکید می‌ورزد که در دوسال پسین، تنخواه نزدیک به ۱۱ هزار پزشک و کارمند را در ۱۱ بیمارستان کشور پرداخت کرده است.

اکنون در نبود این کمک‌ها، رسیدگی به نیازمندی‌ها در بیمارستان‌ها به یک چالش تازه در بخش بهداشت در افغانستان مبدل شده است.