جنوب آسیا

حبس عمران خان برای ۱۴ روز دیگر تمدید شد

دادگاهی در پاکستان امروز چهارشنبه مدت حبس عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان را برای ۱۴ روز دیگر تمدید کرد تا از وی به اتهام افشای اسرار دولتی تحقیق کند.

انتظار حسین پانجوتا وکیل آقای خان گفت که دادگاه ویژه رسیدگی به این پرونده را در زندان اتوک برگزار کرد، جایی که خان پس از مجرم شناخته شدن به فروش غیرقانونی هدایای دولتی، در ۵ آگست به اتهام فساد مالی به سه سال زندان محکوم شد.

دادگاهی این حکم را روز سه شنبه به حالت تعلیق درآورد و گفت که آقای خان می‌تواند به قید وثیقه آزاد شود، اما از آنجایی که او همچنان در پرونده اسرار رسمی در بازداشت به سر می‌برد، از خروج منع شد.

پرونده‌های متعددی علیه عمران خان از زمان از دست دادن مقام نخست وزیری با رای اعتماد پارلمان در آوریل سال گذشته تشکیل شده است.

او هر گونه تخلف را رد کرده و گفته است که اتهامات علیه او انگیزه های سیاسی دارد.