بازرگانی

ادامه نگرانی‌ها از افزایش گرسنگی در افغانستان

برنامه جهانی خوراک در پیامی به مناسبت هجدهم اگست «روز جهانی بشردوستی» در شبکه پیام رسانی ایکس نوشته است که کارمندان این نهاد هر ماه برای میلیون‌ها خانواده موادغذایی فراهم می‌کنند.

در همین حال کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که کارمندان این نهاد برای نجات افراد به‌گونه خستگی ناپذیر کار می‌کنند.

آمارهای ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به ۳۴ میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک دارند.

در همین حال، سازمان جهانی انترکشن از افزایش گرسنگی در افغانستان هشدار داده است.

این سازمان گفته است که انتظار می‌رود با کاهش کمک‌های غذایی برنامۀ جهانی خوراک، کمبود و عدم دسترسی به موادغذایی در افغانستان افزایش یابد.

در گزارش این سازمان آمده است که پس از حاکمیت طالبان و سه سال خشکسالی پی هم در حال حاضر ۲۰ میلیون تن در افغانستان با کمبود و نبود موادغذایی روبرو هستند که از این میان حدود ۶ میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند.