افغانستان

هشدار کمیته جهانی صلیب سرخ از قطع کمک به ۲۵ شفاخانه در افغانستان

کمیته جهانی صلیب سرخ از کمبود بودجه اش هشدار می دهد و می گوید که تا پایان ماه روان میلادی کمک های مالی اش را به ۲۵ شفاخانه در افغانستان قطع خواهد کرد.

سخنگوی این کمیته می گوید که رهبری کمیته جهانی صلیب سرخ این اقدام را از بهر نداشتن بودجه بسنده گرفته است.

کمیته جهانی صلیب سرخ کمک های مالی اش را به ۲۵ شفاخانه‌یی متوقف کرده است که گفته می شود این شفاخانه ها به بیست و پنج میلیون شهروند افغانستان خدمات بهداشتی را ارایه می کردند.

با افزایش فقر روز افزون و کاهش کمک‌های نهاد‌های امداد رسان، کمیته جهانی صلیب سرخ نیز از قطع کمک های مالی اش به ۲۵ شفاخانه در افغانستان خبر داده است و گفته است که این کمک ها تا پایان ماه روان میلادی متوقف خواهند شد.

سخنگوی این کمیته به رویترز گفته است که آنان این تصمیم را از بهر نداشتن بودجه لازم گرفته اند.

دیوگو الکانترا سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ گفته است: «اگرچه به تعامل با وزارت خانه‌های حکومتی، تمویل کنندگان و سازمان‌ها برای یافتن یک راه‌کار پشتیبانی پایدار که جایگزینی برای ادامه کمک‌ها به شفاخانه‌ها باشد ادامه می‌دهیم، اما انتظار می‌رود حذف تدریجی برنامه‌های (صلیب سرخ) برای شفاخانه‌ها در پایان ماه اگست آغاز شود.»

در ماه اپریل سال روان میلادی کمیته جهانی صلیب سرخ از کاهش ۴۷۵ میلیون دالری بودجه اش در جریان سال ۲۰۲۳ و اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داده است.

شماری از شهروندان کشور از کمبود خدمات صحی در کشور‌ انتقاد می کنند و می‌گویند که با افزایش فقر، خدمات نهاد‌های امداد رسان نیز کاهش یافته است.

کمیته جهانی صلیب سرخ با ۱۰ هزار کارمند در گذشته ۳۳ شفاخانه را در افغانستان پشتیبانی مالی می کرد – شفاخانه هایی که به گفته این کمیته، برای ۲۵ میلیون شهروند افغانستان خدمات بهداشتی را ارایه می کردند.

این در‌حالی‌ست که پس از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان جهانی صحت هشدار داده است که نظام صحی افغانستان در خطر فروپاشی قرار دارد.

این سازمان همچنان گفته بود، در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۷ میلیون تن در افغانستان به مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی نیاز خواهند داشت.