جنوب آسیا

زنان در بخشی از هند در برابر یک قوم جنگ افزار برداشتند

در بخشی دور افتاده در شمال شرق هند شماری از زنان جنگ افزار برداشته‌اند تا در یک جنگ فرقه‌ای شرکت کنند.

نبرد خشنی میان دو گروه قومی در بخشی دور افتاده از هند، پای زنان را نیز به جنگ کشانده است.

این زنان در روستای ایالت مانیپور برای رویارویی در برابر آنچه که ظلم و بی عدالتی می‌دانند، جنگ افزار برداشته‌اند.

آنان که از گروه «اقلیت قومی کوکی» هستند، از رفتار خشن در برابر خود، لت‌وکوب، آزار و اذیت جنسی و حتا تجاوز جنسی توسط افراد قوم «می تی» سخن می‌گویند.

ننگجاهات، جنگجگوی کوکی در این باره می‌گوید: «مردم «می تی» از همان ابتدا، پس از راه پیمایی سوم می در توربونگ، آغاز به آتش زدن خانه‌ها کردند و سپس یک تن را تا دم مرگ لت و کوب کردند. حتی این فرد اگر زن هم نباشد، حتی مرد باشد – این باعث شد که همه چیز را پشت سر بگذاریم.»

این درگیری ها سه ماه پیش در مانیپور زمانی آغاز شدند که گروه قبیله‌ای کوکی با یک گروه غیر قبیله‌ای، اکثریت قومی میتی، بر سر اشتراک منافع اقتصادی و سهمیه هایی که به قبایل داده شده بود، درگیر شدند.

سازمان زنان کوکی برای حقوق بشر، می‌گویند که یک ماه پیش نامه‌ای به نخست وزیر هند فرستاده‌اند و در آن گفته اند که «خشونت جنسی و تجاوز جنسی» به عنوان یک روش جنگی توسط «می تی‌ها» به کار گرفته می‌شود.

انجلی یکی از قربانیان تجاوز جنسی می‌گوید: «آنان مرا به تپه‌های نرینگارا بردند و در آنجا چندین ضربه به سرم زدند و از هوش رفتم و در آن زمان بود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم.»

نگانیکیم، رئیس سازمان حقوق بشری زنان کوکی گفت: «ما می‌خواهیم از هم جدا شویم. ما می‌خواهیم یک ایالت جداگانه برای کوکی ها داشته باشیم.»

ایالت‌های شمال شرقی هند از لحاظ تاریخی گواه شورش‌ها و خشونت‌های قومی بوده‌اند، اما این درگیری پس از پخش نوارهای تصویری از زن «کوکی» به سرخط خبرهای جهانی تبدیل شد.