موج

موج: نخستین سالروز کشته شدن ایمن الظواهری در کابل

از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر پیشین شبکه القاعده یک سال گذشت. رهبر پیشین القاعده در یک حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله و رامش سالمی، پژوهشگر به بحث گرفته شده است.