دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفتگو با میر حیدر افضلی نماینده پیشین ولایت کاپیسا در مجلس نماینده‌گان

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این گفت‌وگوی آمو، با میر حیدر افضلی، نماینده پیشین مردم کاپیسا در مجلس نماینده گان گفت‌وگو شده است.