موج

موج: تحریم های تازه بر طالبان؛ سه مقام طالبان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند

شورای اتحادیه اروپا به تازه گی حبیب الله آغا، سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم حقانی سرپرست دادگاه عالی و عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان را شامل فهرست تحریم هایش ساخته است.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، محمدهاشم دانش، آگاه مسایل سیاسی و ولی فروزان، آگاه روابط بین الملل به بحث گرفته شده است.