افغانستان

پاکستان: طالبان اقدام‌هایی را برای خنثاسازی تحریک‌ طالبان پاکستانی انجام داده اند

اسلام‌آباد تایید می‌کند که طالبان اقدام‌هایی را برای خنثاسازی تحریک‌ طالبان پاکستانی انجام داده اند.

نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در واکنش به جابجایی اعضای تی‌تی‌پی در بخش‌هایی از افغانستان می‌گوید، این روند آغاز شده است و در مرحله‌های نخستین قرار دارد.

به گفته آصف درانی، طالبان گام‌های ویژه‌ای را برای رسیدگی به نگرانی‌های هراس‌افگنی فرامرزی پاکستان و چین برداشته است؛ اما او تایید می کند که اعضای تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان و دیگر گروه‌های هراس افگن در افغانستان حضور دارند.

میزبانی از تحریک طالبان پاکستانی و ظاهراً جابجایی آنان به بخش‌هایی از افغانستان از سوی طالبان دیگر چیز پوشیده‌ای نیست؛ هرچند طالبان برایش مهاجر پاکستانی نام دادند؛ اما اسلام‌آباد می‌گوید، مرام از مهاجر همان اعضای تی‌تی‌پی استند.

چنانچه آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در گفت‌وگو با صدای امریکا تایید کرده که روند جابجایی اعضای تحریک طالبان پاکستانی در بخش‌هایی از افغانستان آغاز شده و در مرحله‌های نخستین قرار دارند. او گفته، طالبان گام‌های ویژه‌ای را برای خنثاسازی تحریک طالبان پاکستانی و رفع نگرانی‌های هراس‌افگنی پاکستان و چین را بردشته اند اما نتیجه مثبت نیازمند زمان است.

آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان می‌گوید: «این یک موضوع جدی است. اما اقداماتی برای خنثی کردن تحریک طالبان پاکستان برداشته شده است. ما همچنین باید درک کنیم که این کار زمان‌گیر است، اما این روند آغاز شده است. اگر این جابجایی تحریک طالبان پاکستان واقعاً اتفاق بیفتد و منجر به صلح در سراسر مرزهای ما شود، این یک تحول مهم خواهد بود و ما از آن استقبال خواهیم کرد.»

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی می‌گوید: «حکومت طالبان گام هایی را انجام داده که نشان می دهد پاکستان از آن گام ها مطمین است. یک حرف را می گویم که از دیر زمان تاکنون در مناطق مرزی پاکستان هیچ گونه حمله ای انجام نشده است.»

اسلام‌آباد که هرچند که رابطه گرم هم با طالبان دارد اما با گفته‌های طالبان زیاد هم موافقت نشان نمی‌دهد؛ هرچند که طالبان می‌گوید، اجازه فعالیت گروه‌های هراس‌افگن را در افغانستان نمی‌دهد، اما نماینده ویژه پاکستان می‌گوید، تحریک‌ طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان و برخی گروه‌های دیگر در افغانستان حضور دارند و این نگران‌کننده است.

برخی سیاست‌گران افغانستان می‌گویند، طالبان درد سر پاکستان را تی‌تی‌پی تمام می‌کنند؛ اما با پناه‌ دادن به جنگجویان آنان در شمال افغانستان هم کشور را پناه‌گاه هراس‌افگنان بیرون مرزی می‌سازند، هم برای آسیایی میانه تهدید درست می‌کنند و هم بافت جمعیتی را تغییر می‌دهند.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی افغانستان می‌گوید: «باعث ناامنی تشویش و ناامنی مطلق کشورهای آسیایی میانه می گردد و از طرف دیگر زمنیه نفوذ گروه های افراطی به کشورهای آسیایی میانه را بیشتر می سازد و باعث فروپاشی بافت قومی مردم شمال و شمال شرق خواهد شد.»

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اما خوشبین است که اگر جابجایی اعضای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان اتفاق بی‌افتد و مرزهای کشورش امن شود، از طالبان استقبال خواهند کرد؛ چراکه اسلام‌آباد مذاکره و برگشت جنگجو در ستیز با خودش را بسته است.

طالبان جابجایی آنچه که مهاجران پاکستانی خوانده را در بخش‌هایی از کشور تایید کرده، اما به باور بخش بزرگی از سیاست‌گران افغانستان، طالبان آتش جنگ تازه‌ای را در شمال افغانستان روشن خواهند کرد.