افغانستان

فایق: جابه‌جایی جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در شمال امنیت منطقه را تهدید می‌کند

سرپرست نماینده گی همیشگی افغانستان در سازمان ملل هشدار می‌دهد که جا به جایی جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در بخش‌های شمالی کشور، سبب ایجاد تهدیدهای امنیتی به کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواهد شد.

آقای فایق در یکی از نشست های سازمان ملل که در آن به بررسی چالش‌های افغانستان زیر حاکمیت طالبان پرداخته شده است، تأکید کرد که همین اکنون ۲۰ گروه هراس‌افگن در افغانستان فعال هستند و افغانستان بار دیگر به لانه امن هراس افگنان داخلی و خارجی مبدل گشته است.

در این نشست کارکردها و چگونگی برخوردهای طالبان با شهروندان افغانستان در نزدیک به دوسال حاکمیت شان در افغانستان به بررسی گرفته شده است.

ادامه روابط طالبان با تمامی گروه های هراس افگن و ادامه فعالیت های بیست گروه هراس افگن به شمول شبکه القاعده در افغانستان یکی از موضوعاتی است که از سوی سرپرست نماینده گی همیشگی افغانستان در سازمان ملل مطرح شده است.

آقای فایق در این نشست گفت: «اگر در مورد وضعیت بسیار نگران کننده امنیتی در افغانستان بحث نکنیم، به دلایل زیر دوباره آشفتگی بوجود خواهد آمد.»

او افزود: «اول، نگرانی فزاینده در مورد حضور بیش از ۲۰ گروه تروریستی و جنگجویان هراس افگن خارجی در افغانستان، جا به جایی تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در ولایت های شمالی افغانستان، باعث تهدید و چالش ها در برابر جهان، منطقه و افغانستان میشود. این هشداری است که افغانستان یک بار دیگر علیرغم انکار مداوم طالبان، به مرکز هراس افگنی مبدل شده است.»

به گفته او، «همانطور که چهاردهمین گزارش تیم نظارت تایید می‌کند، رابطه قوی و همزیستی میان طالبان و القاعده و دیگر گروه های هراس افگن جهانی وجود دارد.»

اما سخنگوی طالبان به تلویزیون آمو می‌گوید که از افغانستان به هیچ کشور تهدید نیست و نیز گفته ها را در باره ادامه روابط طالبان با گروه های هراس افگن به شمول شبکه القاعده، یک پروپاگند می دانند.

در این نشست، به نگرانی های اقتصادی افغانستان نیز پرداخته شده است.

آرین شریفی رییس پیشین ارزیابی تهدیدات دفتر شورای امنیت ملی گفت: «شما میدانید اقتصاد به کلی فروپاشیده است. فعالیت اقتصادی مشروع به شدت به حداقل رسیده است، خرید برق از سوی اکثریت مردم وجود ندارد. این نمونه ای از آماری ارایه شده است که ۹۸ درصد مردم یا در خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

در این نشست آنچه که یکی از نگرانی مهم مردم افغانستان دانسته شده است، ادامه سیاست های تبعیض آمیز طالبان در برابر زنان افغانستان است.

ناهید فرید عضو پیشین مجلس نمایندگان کشور گفت: «ما فراموش کردیم که به این موضوع بپردازیم که چگونه ممنوعیت آموزش دختران با برنامه افراطی‌سازی طالبان مرتبط است. مانند این است که یک مادر آموزش دیده اجازه بدهد که فرزند اش زیر نفوذ طالبان قرار بگیرد.»

آقای فایق افزود: «در جریان دو سال حکومت به زور طالبان، افغانستان با چالش های جدید چند وجهی مواجه است؛ بد تر شدن وضعیت اقتصادی و بشردوستانه، نقض نظام مند حقوق بشر به ویژه آپارتاید جنسی و حذف زنان و دختران از زندگی عمومی بخشی از مشکل است، ما همچنان شاهد آزار و اذیت، قتل های فراقانونی، ناپدید شدن به زور، شکنجه، بازداشت های خود سرانه، و جنایات جنگی که طالبان با هدف قرار دادن مسوولان حکومت پیشین، نیروهای نظامی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، معترضان، و مردمانی را که آنان را متهم به عضویت گروه دولت اسلامی ولایت خراسان میکنند، بدون پاسخگویی و شفافیت مرتکب شده اند.»

از سویی هم ترکان افغانستان یک نامه اعتراضی به دبیرکل سازمان ملل، فرستاده اند و در این نامه از جا به جایی تی تی پی یا اعضای تحریک طالبان پاکستانی در شمال افغانستان انتقاد کرده اند.

در این نامه آمده است که این کار با توافق طالبان و مقام‌های پاکستانی انجام شده است و از سازمان ملل خواسته اند که این موضوع را پی گیری کند و نتیجه آن را با شهروندان افغانستان شریک بسازد.