ویدیو ها

ایام: بررسی گزارش ملل متحد در باره مجازات بدنی در افغانستان

در این برنامه گرداننده سمیع مهدی با فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و فعال حقوق زنان، در باره گزارش اخیر ملل متحد در مورد مجازات بدنی افراد توسط طالبان در افغانستان، گفتگو کرده است.